صفحه اصلی > فیلم 

استفاده از ازن در صنعتتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)