صفحه اصلی > فیلم 

تیزر ۱۰مین همایش ملی نخبگانتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)