صفحه اصلی > فیلم 

رونمایی از محصولات پارک علم و فناوری دانشگاه تهرانتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)