صفحه اصلی > فیلم 

صحبت های دکتر ستاری در دیدار با رهبر انقلابتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)