صفحه اصلی > صوت 

دولت باید حمایت جّدی از اقتصاد دانش بنیان کند

توضیحات :

دیدار هیات محترم دولت با مقام معظم رهبری و بیانات مرتبط با موضوع علم و فناوری