صفحه اصلی > صوت 

پیشرفت در مسائل فضایی و هسته ای نتیجه گفتمان سازی است

توضیحات :

بیانات مقام معظم رهبری دردیداراعضای هیأت دولت