صفحه اصلی > صوت 

هدایت کردن نقدینگی به سمت تولید از مسائل مهم اقتصادی است

توضیحات :

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت با مقام معظم رهبری در هفته ی دولت 95