کارخانه نوآوری شهر مشهد راه‌اندازی می‌شود

13 بهمن 1397 ذیل تفاهم‌نامه مشترک بین معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری و شهرداری مشهد؛

کارخانه نوآوری شهر مشهد راه‌اندازی می‌شود

بر اساس تفاهم نامه مشترک بین معاونت علمی و شهرداری مشهد، عملیات احداث کارخانه نوآوری در مشهد آغاز شد.