ثمربخشی حمایت های معاونت علمی از طرح های کلان ملی

5 خرداد 1398

ثمربخشی حمایت های معاونت علمی از طرح های کلان ملی

دکتر محمدعلی اردکانی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان فراسنجش صبا