صفحه اصلی > فیلم > فیلم و نماهنگ 

آری به کالای ایرانی , آری به ایران ساختتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)