1 فروردین 1398

"رونق توليد "با عبور از نسل نخست استارتاپ ها و پرداختن به استارت اپهاي تكنولوژي و محصول محور

پرویز کرمی - مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان