فرهنگسازي به نفع ايران‌ساخت

17 بهمن 1397

فرهنگسازي به نفع ايران‌ساخت

درباب تاثیرگذاری فضای مجازی؛ پرویز کرمی؛ دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان