صفحه اصلی > فیلم 

۶ اُمین نمایشگاه فناوری و نوآوریتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)