تضمين کننده موفقيت استارتآپ فقط يک ايده خوب نيست

2 اردی بهشت 1396 گفت وگو با ایده پرداز «کی، کجاس» استارتآپ برگزیده الکام استارز امسال

تضمين کننده موفقيت استارتآپ فقط يک ايده خوب نيست

گفت وگو با ایده پرداز «کی، کجاس» استارتآپ برگزیده الکام استارز امسال