با دنيا رقابت ميکنيم

9 آبان 1395 گفت وگو با فرشاد خوشخوی زهتاب مدیرعامل شرکت پارس پویش

با دنيا رقابت ميکنيم

گفت وگو با فرشاد خوشخوی زهتاب مدیرعامل شرکت پارس پویش