جز نکويي اهل کرم نخواهد ماند

13 آذر 1395 درباره فرهنگ خیر رساندن به دیگران

جز نکويي اهل کرم نخواهد ماند