500 هزار تومانم حداقل 6ميليارد شد

17 آذر 1395 گفت وگو با سیدمحمدحسن سیدشجاع مدیرعامل برند اریکا

500 هزار تومانم حداقل 6ميليارد شد

گفت وگو با سیدمحمدحسن سیدشجاع مدیرعامل برند اریکا