در ايران بازار خيلي خوبي وجود دارد

28 آذر 1395 بنیانگذاران استارت آپ هدهد در گفتوگو با دانش بنیان از چالشهایشان میگویند

در ايران بازار خيلي خوبي وجود دارد