جور ديگر بايد ديد

2 بهمن 1395 پرویز کرمی؛ دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری واقتصاد دانش بنیان

جور ديگر بايد ديد

هر کاري که «خير عام» نداشته باشد نمي‌گيرد و دوام نمي‌يابد. بالاخره هر شغل و حرفه و کسب‌وکاري، منافعي دارد و مضاري. مشاغل مثل آتشند؛ نوري دارند و دودي.