کافه اي مخصوص دانشجويان با منوي شيمي و فيزيک و هندسه

16 بهمن 1395 گپی با برادران عزیزپور بنیانگذاران استارت آپ کافه تدریس

کافه اي مخصوص دانشجويان با منوي شيمي و فيزيک و هندسه

گپی با برادران عزیزپور بنیانگذاران استارت آپ کافه تدریس