شهرستاني بودن در فضاي استارت آپي بي معناست

25 بهمن 1395 حمیدرضا محب راد بنیانگذار استارت آپ کاورموب از داستان کسب و کار و آرزوهایش میگوید

شهرستاني بودن در فضاي استارت آپي بي معناست

حمیدرضا محب راد بنیانگذار استارت آپ کاورموب از داستان کسب و کار و آرزوهایش می گوید