روزگاری نو در پیش است

27 بهمن 1395 پرويز کرمي دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان

روزگاری نو در پیش است

پرويز کرمي دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان