ويژگي ما ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه است

11 اسفند 1395 گفت وگو با مهدی رحمانی، رئیس کارخانه و عضو هیئت مدیره شرکت مخزن فولاد رافع

ويژگي ما ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه است

گفت وگو با مهدی رحمانی، رئیس کارخانه و عضو هیئت مدیره شرکت مخزن فولاد رافع