نگاهمان را استارت آپی کنیم

25 اسفند 1395 یک بهار یه فناورانه

نگاهمان را استارت آپی کنیم

یک بهار یه فناورانه - پرویز کرمی* دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان