ترویج گفتمان دانش‌بنیان در جامعه

8 فروردین 1396 نگاهی به روند فعالیت های ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی در سال 95؛

ترویج گفتمان دانش‌بنیان در جامعه

نگاهی به روند فعالیت های ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی در سال 95؛