سمت تاریک انسان

31 تیر 1396 درباره اقتصاد و صنایع خلاق و فرهنگی

سمت تاریک انسان

یادداشتی از پرویز کرمی