دست در دست هم دهیم به مهر

22 مرداد 1396 پرویز کرمی - دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان

دست در دست هم دهیم به مهر

پرویز کرمی - دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان