تلاش علمی در جهت پیشرفت کشور

15 آبان 1396

تلاش علمی در جهت پیشرفت کشور

پرويز کرمي - دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان