مسلمانان هویت علمی خود را باز یابند

11 دی 1396 در باب اهمیت جايزهاي به نام محمد(ص)

مسلمانان هویت علمی خود را باز یابند

پرويز کرمي - دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان