دولت باید تسهیل‌گری کند

2 بهمن 1396 در باب کارآفرینی نسل جوان

دولت باید تسهیل‌گری کند

پرویز کرمی - دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان