از  ارزش مغز‌افزار تا سخت‌افزار

14 دی 1394 گفتگو با حسین مختاری، رئيس هيئت مديره شركت صدرا فن‌پرداز

از ارزش مغز‌افزار تا سخت‌افزار

گفتگو با حسین مختاری، رئيس هيئت مديره شركت صدرا فن‌پرداز