از هيچ بانک يا موسسه اي اعتبار نگرفته ايم

5 تیر 1395 گفتوگو با حسن هلالی، مدیرعامل شرکت توربین ماشین خاورمیانه

از هيچ بانک يا موسسه اي اعتبار نگرفته ايم

اين شرکت از سال 80 در زمينه ماشينهاي دوار کار خود را شروع کرد. ماشينهاي دوار حوزه بسيار خاصي است که در دنيا در دست کشورهاي محدودي قرار دارد. ما در آن زمان به اين نتيجه رسيده بوديم که در کشور در اين حوزه نياز و ضعف وجود دارد. چون اين بخش بسيار مهم است..