شرکتهاي کوچک و متوسط دانش بنیان عامل حيات کشور هستند

20 شهریور 1395 گفت وگو با امیراسماعیل ثقفی نیا مدیرعامل شرکت درسا دارو

شرکتهاي کوچک و متوسط دانش بنیان عامل حيات کشور هستند

ايده ابتدايي ما موسسه تحقيقاتي- آموزشي توان بود که در سال 75 بنيان آن را گذاشتيم. تيم اوليه جمعي از افراد مشغول در صنعت بودند، به علاوه دانشگاهيان که بيشترشان از اساتيد رشته داروسازي دانشگاه شهيد بهشتي بودند..