اقتصادمقاومتي یک دستور نیست اصل است؛ اصلی برای همه نسل‌ها

18 دی 1395 پیام دبیرکل جشنواره «ایران ساخت»؛

اقتصادمقاومتي یک دستور نیست اصل است؛ اصلی برای همه نسل‌ها