نقش ايران در صنعت هوايي دنيا حياتي است

21 اسفند 1395 گفت وگو با دکتر علیرضا درویشی مدیرعامل شرکت دانش بنیان بدر سیستم

نقش ايران در صنعت هوايي دنيا حياتي است

گفت وگو با دکتر علیرضا درویشی مدیرعامل شرکت دانش بنیان بدر سیستم