با الکترومغناطيس ميشود آب و هوا را هم عوض کرد

3 دی 1396 گفت و گو با حمید کاشانکی، مدیر اجرایی دفتر الکترومغناطیس مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف

با الکترومغناطيس ميشود آب و هوا را هم عوض کرد

گفت و گو با حمید کاشانکی، مدیر اجرایی دفتر الکترومغناطیس مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف