استارتآپها بدون داشتن مدل درآمدي شکست ميخورند

3 دی 1396 گفت و گو با محمدحسین رافتنژاد، مدیرعامل استارتآپ «آیهوم»

استارتآپها بدون داشتن مدل درآمدي شکست ميخورند

گفت و گو با محمدحسین رافتنژاد، مدیرعامل استارتآپ «آیهوم»