سازمان علمي و فناوري به مثابه سياستگذار استراتژيک اقتصاد دانش بنيان

2 بهمن 1396 مدیرعامل تامین سرمایه تمدن مطرح کرد:

سازمان علمي و فناوري به مثابه سياستگذار استراتژيک اقتصاد دانش بنيان