ارائه هزاران فرصت شغلی در نمایشگاه کار

8 بهمن 1396 با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی محقق می‌شود؛

ارائه هزاران فرصت شغلی در نمایشگاه کار

نخستین نمایشگاه کار ایران با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی 3 تا 5 اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.