اقتصاد دیجیتال، فضای جدید کسب و کار

19 اسفند 1396 پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم،فناوری و اقتصاد دانش بنیان

اقتصاد دیجیتال، فضای جدید کسب و کار

پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم،فناوری و اقتصاد دانش بنیان