ضرورت وجود پیوست فرهنگی برای استارتاپ‌ها

19 اسفند 1396 پرویز کرمی مشاور معاون علمی‌و فناوری ریاست جمهوری؛

ضرورت وجود پیوست فرهنگی برای استارتاپ‌ها

پرویز کرمی مشاور معاون علمی‌و فناوری ریاست جمهوری؛