مسیر رونق و رقابت پذیری کالای ایران ساخت با فرهنگ سازی و بازارسازی هموار می شود

26 فروردین 1397 ستاری در همایش حمایت از کالای ایرانی

مسیر رونق و رقابت پذیری کالای ایران ساخت با فرهنگ سازی و بازارسازی هموار می شود

ستاری در همایش حمایت از کالای ایرانی