به روز بودن رمز ماندگاري در بازار آيتي است

19 اردی بهشت 1397 رئیس هیئت مدیره هلدینگ دانش‎بنیان مطهرنت پارس

به روز بودن رمز ماندگاري در بازار آيتي است