نیروی انسانی جوان و مزیت‌های بومی دو رکن مهم اقتصاد دانش‌بنیان

25 اردی بهشت 1397 ستاری در نشست شورای اداری استان سیستان و بلوچستان مطرح کرد:

نیروی انسانی جوان و مزیت‌های بومی دو رکن مهم اقتصاد دانش‌بنیان

ستاری در نشست شورای اداری استان سیستان و بلوچستان مطرح کرد: