حمایت از کالای ایران ساخت با

13 شهریور 1397 با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری؛

حمایت از کالای ایران ساخت با "شملک" به شبکه یک آمد

با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری؛