صفحه اصلی > اخبار 


  چاپ        ارسال به دوست

دومين دوره اعطاي جايزه مصطفي(ص) نخستين گام خود را برداشت

با حضور معاون علمی و فناوری و اعضای شورای سیاستگذاری؛

نخستين نشست سياستگذاري دومين دوره اعطاي جايزه مصطفي با حضور سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئيسجمهوري و رئيس شوراي سياستگذاري و اعضاي شوراي اين جايزه برگزار شد.

در ابتداي اين نشست، حسن ظهور، رئيس کارگروه علمي جايزه مصطفي(ص)، با بيان اينکه داوري در سه حوزه تخصصي و يک حوزه عمومي انجام ميشود، گفت: «کميتههايي متشکل از هفت داور، طرحها و آثار را در هريک از اين چهار حوزه، مورد بررسي قرار ميدهند. بعد از داوري و انتخاب در مرحله مقدماتي، افراد انتخابشده براي انتخاب برگزيده نهايي به شوراي سياستگذاري معرفي ميشوند.»

حسن ظهور با بيان اينکه همچون دوره پيشين، ارتباط موثر با جهان اسلام و تابعيت کشورهاي اسلامي از معيارهاي انتخاب افراد در بخشهاي سهگانه تخصص است، بيان کرد: «داوري سه بخش تخصصي مورد تصويب قرار گرفته است و بر همين اساس، برگزيدگان براي داوري نهايي معرفي ميشوند. افراد در سه حوزه تخصصي مستلزم دارا بودن تابعيت يکي از کشورهاي اسلامي هستند، اما در بخش عمومي مسلمان بودن کافي است.»

او با بيان اينکه ابتداي سال 1395 فراخوان براي مراکز علمي و تحقيقاتي ارسال شد و دي ماه همين سال فراخوان به پايان رسيد، افزود: «با آغاز فرايند ارزيابي در اسفندماه بررسيهاي اوليه صورت گرفت و ارزيابي نهايي که قرار بود ارديبهشتماه 96 به پايان برسد، تا تيرماه تمديد شد.»

ظهور با اشاره به مشارکت بيش از 363 سازمان و موسسه بينالمللي در اين فراخوان گفت: «با برقراري ارتباطها و انجام مکاتبات با کشورهاي اسلامي، زمينه معرفي افراد منتخب توسط مراکز علمي و دانشمندان برتر به اين جايزه فراهم شد، به طوري که  افراد شرکتکننده توسط بيش از 1622 دانشمند برجسته به اين جايزه معرفي شدند. با برگزاري جلسات مختلف براي هر يک از سه حوزه تخصصي، 248 پرونده از 31 کشور مورد بررسي قرار گرفت که 56 پرونده به دليل برخوردار نبودن از معيارهاي پايه حذف شدند. همچنين 178 پرونده نيز به دليل دارا نبودن حداقل معيارهاي ارزيابي و داوري، از اين فرايند کنار گذاشته شدند و در نهايت سه پرونده به مرحله داوري نهايي رسيدند که به گروه تخصصي فناوري ارتباطات و اطلاعات اختصاص داشتند.»

او با بيان اينکه در کميته عمومي ساير رشتهها نيز يک پرونده در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات مورد داوري قرار ميگيرد، افزود: «در سال گذشته هفت پرونده در بخش تخصصي و همچنين عمومي در حوزه فناوري نانو بود، اما امسال بخش قالب اين حوزه به فناوري اطلاعات و ارتباطات اختصاص دارد.»

ربيعي، رئيس گروه علوم و فناوري اطلاعات و ارتباطات جايزه مصطفي، گفت: «در مجموع حدود 157 اثر طي جلسات متعددي مورد بررسي قرار گرفتند. توسط اين کميته از ميان دو اثر منتخب نهايي ارائه شد. محور و مبناي انتخاب و داوري هيئت تخصصي ارائه اثر و ميزان اثرگذاري آن است.»

سعيد سرکار، دبير کميته عمومي نيز گفت: «در جايزه مصطفي(ص) ضمن توجه به شرايط حضور در گروه تخصصي، آثار عمومي در اين کميته مورد داوري قرار ميگيرند. با توجه به شرايط بخش عمومي افرادي که مسلمان باشند، ميتوانند در اين کميته ارزيابي شوند و شرط تابعيت براي اين حوزه وجود ندارد.»

سرکار با اشاره به تعداد زيادي کانديداي شرکتکننده در اين بخش بيان کرد: «از آنجا که شرايط کانديداتوري به صورت عمومي در سايت و همچنين به صوت عمومي براي تمامي مراکز علمي کشورهاي اسلامي فراخوان شد، طبيعي بود که افراد زيادي کانديدا و در مراحل مقدماتي حذف شوند.

علاوه بر معيارهاي بخشهاي تخصصي، معيارهاي ديگري را نيز مدنظر قرار داديم تا در نهايت فرد داراي بهترين رزومه و اثر انتخاب شود، اما دارا بودن اثر قابل اعتنا مهمترين ملاک انتخاب به شمار ميرود. آثار بخش عمومي توسط داوراني از کشورهاي تونس، پاکستان و ايران داوري شد.»

سيروس زينلي، رئيس گروه علم و فناوري زيستي و پزشکي، گفت: «تلاش کرديم از ميان دانشمندان و فعالان برجسته اين حوزه فردي انتخاب شود و ميزان اثرگذاري و کارهاي باليني در مورد اين جشنواره مورد توجه جدي است.»

علي بيتالهي، رئيس گروه علم و فناوري نانوفناوري جايزه مصطفي، نيز به بررسي بيش از 108 پرونده در اين بخش اشاره کرد و گفت: «بررسيها و ارزيابيهاي مختلفي صورت گرفت و کارگروههاي تخصصي به ويژه نانوفناوري توجه ويژهاي به آثار داشتند و به عنوان محور آن را در تمامي مراحل داوري مدنظر قرار دادند.»

در ادامه اين نشست، مهدي صفارينيا، دبير شوراي سياستگذاري جايزه مصطفي، با اشاره به ارسال فراخوان براي بيش از 360 مرکز علمي گفت: «1622 دانشمند برجسته به منظور معرفي کانديدا اعلام آمادگي کردند.» صفارينيا، رئيس پارک فناوري پرديس معاونت علمي به سياستگذاري براي ايجاد بنياد علم و فناوري مصطفي در جهت عمومي کردن جايزه مصطفي اشاره کرد و گفت: «در راستاي توسعه فعاليتهاي مردمي و گستردگي اين جايزه و درصد عمومي شدن آن بنياد، پيشنويس اين بنياد تهيه شده و در حال تصويب و ثبت به صورت يک بنياد غيرانتفاعي مردمنهاد است.»

دبير شوراي سياستگذاري جايزه مصطفي با بيان اينکه پس از تصويب اساسنامه بنياد علمي مصطفي توسعه فعاليتهاي علمي اجرايي خواهد شد، افزود: «ضمن پيگيري بنياد به دنبال ثبت شعب بنياد در ديگر کشورها هستيم که پس از ثبت بنياد دنبال ميشود و اکنون نيز آمادگي از سوي برخي کشورها وجود دارد.»

رئيس پارک فناوري پرديس معاونت علمي يکي از فعاليتها را ايجاد مرکز علوم مصطفي عنوان کرد و گفت: «اين مرکز شامل فعاليتهايي در حوزه دانشآموزي و دانشجويي است و به پرورش استعدادهاي دانشآموزي در حوزههاي علم و فناوري در جهت اميدبخشي به نسل جوان و نوجوان ميپردازد که در مسابقه دانشآموزي نور بزرگداشت ابن هيثم برگزار شد. در اين مسابقه بيش از هزار دانشآموز  از 440 مدرسه با ارسال فيلمهاي يک دقيقهاي با موضوع نور، 1600 فيلم را به اين جشنواره ارسال کردند و اين مسابقه در دور بعدي خود به نام جيک يينگ اين، برگزيده سال گذشته جايزه مصطفي، نامگذاري شده است.»

صفارينيا به ارسال فيلم از کارهاي آزمايشگاهي اشاره کرد و گفت: «در يک ماه آينده اختتاميه و اهداي جوايز اين دوره از مسابقه نور برگزار خواهد شد و همزمان تعدادي از فيلمها از تلويزيون کشورهاي مختلف و فضاي مجازي پخش ميشود. همچنين باشگاه سفيران مصطفي در بخش دانشجويي با حضور دانشجويان علاقهمند به توليد محتواهاي علمي در قالب يک اردوي علمي برگزار شد و به صورت مستمر ادامه خواهد يافت.

او به برنامه بهرهمندي از ظرفيت دانشمندان کشورهاي اسلامي اشاره کرد و گفت: «فضاي تعامل ميان دانشمندان کشورهاي اسلامي به طوري که با توانمنديهاي يکديگر آشنا شوند و پروژههاي پژوهشي مشترک تعريف کند، همزمان با دوره اول جايزه مصطفي ايجاد شد.»

صفارينيا با اشاره به اينکه اقدامات زيادي در جهت معرفي جامعه جايزه مصطفي در جشنوارهها، برنامهها و سمينارهاي متعدد صورت گرفته است، گفت: «مصوباتي با تاکيد بر توجه به اين جايزه در کشورها تصويب شده و کمپينها و محتواهاي رسانهاي مختلفي در حوزه اين جايزه به توليد محتوا پرداختهاند.»

او به ثبت مالکيت فکري اين جايزه اشاره کرد و گفت: «با تکيه بر موقوفات خيرين و سرمايهگذاران شامل بيش از 400 فرد حقيقي، اين جايزه 110 ميليارد ريالي توسط افراد حقوقي و حقيقي در قالب جامعه خادمالمصطفي جمعآوري شده است.» 

منبع: مجله دانش بنیان


١٥:٢٠ - 1396/07/01    /    شماره : ٢٧٥١٣    /    تعداد نمایش : ٢٢٥


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: