نوآوری و کسب‌وکارهای فناورانه در «اینوکاپ»

11 دی 1396 با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی برگزار می‌شود

نوآوری و کسب‌وکارهای فناورانه در «اینوکاپ»

با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی برگزار می‌شود