جايزه اي به نام محمد(ص)

18 دی 1396 در باب اهمیت شکوفایی علمی در جوامع اسلامی

جايزه اي به نام محمد(ص)

پرويز کرمي - دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان