فاز جديد ماده، شکستن شيشه در ابعادي نامتناهي

19 اردی بهشت 1397 بعد از سه دهه بار دیگر یک تئوری قدیمی زنده شد

فاز جديد ماده، شکستن شيشه در ابعادي نامتناهي