تلاشی ویژه برای رشد و شکوفایی کودکان مسلمان

22 اردی بهشت 1397 با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی انجام شد؛

تلاشی ویژه برای رشد و شکوفایی کودکان مسلمان

با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی انجام شد؛